Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky výroby a dodání díla (dále jen „VOP“) upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.supertapeta.cz

 

Kupující by se měl seznámit se Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží!

Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany závazné.

 

1. Základní ustanovení

2. Uzavření smlouvy

3. Změny parametrů

4. Tiskové podklady

5. Odsouhlasení tisku

6. Doprava zhotoveného díla

7. Záruční podmínky

8. Reklamace a reklamační podmínky

9. Platební podmínky

10. Ukončení smlouvy

11. Odpovědnost za škodu, náhrada škody a vlastnické právo k dílu

12. Odpovědnost za vady

13. Změna všeobecných podmínek a jejich platnost

14. Rozhodné právo a příslušnost soudů

15. Ochrana osobních údajů

16. Jak správně používat výrobky

17. Závěrečná ustanovení

 

 

1. základní ustanovení

Portál supertapeta.cz (dále jen „ST.“ nebo „zhotovitel“) dodává

polygrafické služby a výrobky, periodické a neperiodické tiskoviny (dále jen „dílo“) za podmínek stanovených v těchto "Všeobecných obchodních podmínkách výroby a dodání díla" (dále jen "VOP") pokud však nestanoví písemná smlouva (dále jen „smlouva o dílo“) uzavřená mezi zhotovitelem a zájemcem o zhotovení díla (dále jen „objednatel“) jinak. Objednatel písemným potvrzením smlouvy o dílo vyslovuje souhlas se zněním těchto VOP, které jsou platné pro smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem ke dni platnosti a účinnosti písemné smlouvy o dílo.

 

2. Uzavření smlouvy

K uzavření smluvního vztahu (smlouvy o dílo) mezi zhotovitelem a objednatelem dochází:

a) písemným potvrzením (akceptací) písemného Závazného návrhu objednatele (včetně elektronické pošty a e-shopu) na zhotovení díla zhotovitelem (dále též „Závazný návrh“)

b) zahájením realizace výroby díla zhotovitelem a to na základě písemného návrhu objednatele

c) podpisem písemné smlouvy o dílo.

 

3. Změny parametrů

Veškeré požadavky objednatele na změny parametrů pro tisk a dodání díla, musí být odsouhlaseny písemně oběma stranami.

 

4. Tiskové podklady

1. Podklady pro realizaci díla dodá objednatel zhotoviteli v předem dohodnutém termínu.

2. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasení plotrů případně náhledy tisku (pokud takovou službu požaduje) provede v dohodnutém čase a způsobem, který nenaruší výrobní harmonogram zhotovitele. Nesplní-li objednatel toto ujednání nebo nedojde-li k dohodě se zhotovitelem o náhradním termínu, bere objednatel na vědomí, že zhotovitel má právo změnit termín zhotovení díla tak, jak to umožní aktuální výrobní harmonogram. Tím však není dotčena odpovědnost za škodu vzniklou narušením výrobního harmonogramu zhotovitele.

3. Pokud objednatel nepožaduje odsouhlasení nátisku a při situaci, kdy jím dodané podklady budou vadné, je objednatel povinen, pokud to bude možné, provést opravu chybných podkladů bezodkladně. Pokud objednatel opravu podkladů neprovede bezodkladně tak, aby nedošlo k narušení harmonogramu výroby zhotovitele nebo bude v takovém případě způsobena škoda na zhotoveném díle, je objednatel zodpovědný za takto vzniklou škodu.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro urychlení komunikace lze v této věci využít elektronickou poštu. V případě vzniku sporu týkajícího se prokázání doručení zprávy elektronickou poštou je nositelem důkazního břemene objednatel.

5. Pokud dodané podklady k tisku nebudou splňovat požadavky na kvalitu, budou vráceny objednateli k přepracování. Nepředá-li objednatel podklady k tisku zhotoviteli v předem dohodnutém termínu, projednají smluvní strany nový možný termín dodání a nový termín zhotovení díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za škodu vzniklou tím, že narušil naplánovaný výrobní harmonogram zhotovitele. V případě výrobních problémů s naplánováním nového termínu zhotovení díla je určující požadavek zhotovitele na stanovení náhradního termínu zhotovení díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Objednatel nese odpovědnost za veškeré tiskové podklady, které dodá zhotoviteli. Objednatel odpovídá za to, že dodané podklady neporušují žádným způsobem práva duševního vlastnictví (zejm. práva autorská) třetích osob, dále pak osobnostní, majetková ani jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo distribucí by mohlo docházet k porušování zákona, např. naplnění skutkové podstaty trestného činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah zhotovovaných materiálů. V případě, že by však dle jeho názoru byly dodány materiály v rozporu s tímto ustanovením, je oprávněn zhotovení díla odmítnout. Poruší-li objednatel povinnost dle tohoto odstavce, odpovídá výlučně sám třetím osobám za případnou škodu, či jinak škodlivé následky. Stejně odpovídá objednatel za škodu, kterou tímto způsobí zhotoviteli, včetně ušlého zisku, jiných škod např. poškozením dobré pověsti atd., či jiné škody a nebo jiných škodlivých následků.

 

5. Odsouhlasení tisku

Pokud o to objednatel předem písemně požádá, je zhotovitel povinen před zahájení tisku objednatele vyzvat k odsouhlasení správnosti tisku. Objednatel je v takovém případě povinen se okamžitě písemně (nebo jiným vhodným způsobem) vyjádřit a odsouhlasit správnost zahájení zhotovení díla nebo sdělit okamžitě zhotoviteli výhrady k zhotovenému dílu. Nedostaví-li se objednatel, nebo jeho pověřený zástupce ve stanovenou dobu ke kontrolnímu tisku (náhledu zhotovení díla), má se za to, že zhotovení díla je v pořádku a schváleno. Objednatel nemá v takovém případě nárok na náhradu škody.

 

6. Doprava zhotoveného díla

1. V případě smluvního ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, že dopravu zhotoveného díla zajistí zhotovitel, je objednatel povinen doručit zhotoviteli přesné přepravní dispozice a expediční specifikaci dodání díla.

2. Přepravní dispozice a expediční specifikaci je objednatel povinen doručit zhotoviteli, (v případě, že přepravní dispozice a expediční specifikace není součástí smlouvy o dílo mezi smluvními stranami) nejpozději do 2 pracovních dnů před vlastní expedicí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Přepravní dispozice a expediční specifikaci předloží objednatel zhotoviteli v písemné podobě. Po dohodě může být toto provedeno elektronickou poštou, faxem nebo doručeno v písemné podobě kurýrní službou.

3. Pokud přepravu zhotoveného díla bude zajišťovat zhotovitel na základě požadavků a pokynů objednatele je zhotovitel oprávněn dopravu zhotoveného díla objednateli fakturovat na základě smluvního ujednání.

4. Objednané výrobky na zakázku jsou expedovány do 7 pracovních dní od přijetí částky na účet. V případě zdržení expedice bude kupující vyrozuměn na e-mail uvedený v objednávce (či telefonicky). V tomto případě bude kupující informován a následně se s prodávajícím dohodne na dalším postupu. Spolu s výrobky obdrží kupující fakturu se všemi potřebnými náležitostmi. Faktura slouží i jako doklad k případné reklamaci.
V případě nepřipsání platby na účet prodávajícího do 7 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována. Objednávka se také začne vyrábět až po připsání částky na účet. Výrobky jsou zasílány doporučenou zásilkou/cenným balíkem (Česká pošta s.p.) na adresu kupujícího, uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět prodávajícímu. V tomto případě má prodávající nárok na požadování vrácení nákladů spojeného s odesláním balíku po kupujícím. Za opětovné doručení si prodávající účtuje dvojnásobné poštovné (i za předchozí balík).

Doba dodání uvedená u každého produktu je uvedena v pracovních dnech.

 

Výrobky lze vyzvedávat po telefonické domluvě i osobně na adrese:

Printone s.r.o.

Náchodská 124/222

193 00 Praha 20 - Horní Počernice

 

7. Záruční podmínky

Záruční podmínky na konkrétní zhotovené dílo a jeho vlastnosti jsou odvislé od záručních podmínek použitých komponentů (např. druh použitého papíru, tiskových barev atd.), které jsou deklarované výrobcem a dodavatelem konkrétně použitého materiálu zhotoviteli a řídí se těmito specifickými záručními podmínkami. Za rozhodující pro určení odpovědnosti za vady ze strany zhotovitele je okamžik přechodu nebezpečí škody na díle. Tento okamžik je stanoven na dobu, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době kdy mu zhotovitel umožní nakládat s řádně zhotoveným dílem a objednatel poruší řádně uzavřenou smlouvu o dílo tím, že si dílo nepřevezme včas. Nebezpečí škody na zboží se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění a právním řádem ČR.

 

8. Reklamace a reklamační podmínky

1. Objednatel nebo jím pověřený subjekt je povinen si při převzetí zhotoveného díla nebo jeho části toto dílo řádně prohlédnout a zkontrolovat jeho parametry, zda odpovídají dohodnutým požadovaným parametrům a jakosti a zda je dílo vyrobeno podle smluvního ujednání nebo zařídit neodkladně jeho prohlídku a podle možnosti zkontrolovat množství, jakost provedení a obal díla. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené přepravcem.

2. Má-li zhotovitel dodat dílo podle vzorku nebo předlohy, je zhotovitel povinen dodat dílo s vlastnostmi vzorku nebo předlohy, jež předložil objednatel před zhotovením díla a na jehož konkrétních vlastnostech se smluvní strany písemně dohodly. Je-li rozpor mezi určením jakosti nebo provedením díla podle tohoto vzorku - předlohy a určením díla popsaným ve smlouvě, je rozhodující určení popsané ve smlouvě. Není-li v těchto určení rozpor, má mít dílo vlastnosti podle obou těchto určení.

3. V případě, že objednatel po převzetí díla zjistí vady na díle, je povinen o této skutečnosti okamžitě písemně (doporučeným dopisem, faxem, e-mailem) vyrozumět zhotovitele a společně se zhotovitelem projednat způsob vyřízení reklamace. V případě zasílání výrobku pro posouzení reklamace na adresu zhotovitele hradí přepravu objednatel. Výrobky doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoužité, nepoškozené (mimo vad nahlášených při převzetí), kompletní (tedy vč. původního obalu) a včetně přiložené faktury. V případě vrácení poškozeného (mimo vad nahlášených při převzetí) nebo nekompletního výrobku nebude reklamace uznána. Doporučený způsob vrácení zboží je doporučená zásilka, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá kupující nárok na reklamaci a tak ani na vrácení kupní ceny. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené výrobky. Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory především mimosoudní cestou a to vzájemným jednáním.

4. Na co se záruka nevztahuje:

a) závady vzniklé běžným opotřebením
b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c) na aplikaci tapety nebo jakéhokoliv u nás zakoupeného výrobku
d) vady způsobené nevhodným způsobem ošetření, neodbornou montáží, jakož i vady způsobené kupujícím po převzetí zboží
e) na závady, na které byl zákazník upozorněn písemně ve smlouvě.

Reklamace se dále nevztahuje na změnu již vybraného a schváleného vzoru nebo barvy. Berte prosím v úvahu, že veškeré naše výrobky jsou vyráběny přímo na zakázku!

Vadou zboží není obvyklý barevný rozdíl (např. drobné odchylky ve vzorech a tónech barev).

5. Nárok na uplatnění záruky zaniká:

a) nenahlášením zjevných vad při převzetí výrobků
b) poškozením výrobků v případě vlastní přepravy
c) používáním výrobků v podmínkách, které neodpovídají přirozenému prostředí (vlhkost, chemické a mechanické vlivy, povětrnostní podmínky atp.)
d) neodbornou montáží, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním náležité péče o výrobky
e) poškozením výrobků nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými na území České republiky
f) nekvalitní přípravou podkladů (neodmaštění či nerovnost stěn, podlah, oken, nábytků atp.) pro řádnou realizaci montáže
g) uplynutím záruční doby
h) nenahlášením o zaslání výrobků zpět prodávajícímu k reklamaci a posláním na dobírku
i) při vrácení poškozeného (mimo vad nahlášených při převzetí) nebo nekompletního výrobku
j) při odeslání vadného výrobku obyčejným psaním.

 

9. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu bezhotovostní platbou na účet zhotovitele. Po připsání částky na účet zhotovitel zahájí výrobu objednaného výrobku. Cena je uváděna včetně příslušné sazby DPH.

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za zhotovení díla na základě zaslaného nebo jinak doručeného řádného daňového dokladu (dále jen faktura). Faktura je splatná objednatelem v době od data vystavení do posledního dne splatnosti. Délka doby splatnosti faktury je určena počtem dnů ode dne jejího vystavení, dojednaných mezi smluvními stranami ve smlouvě o dílo. Cena je uváděna včetně příslušné sazby DPH. Za den úhrady faktury je považován den, kdy je příslušná částka připsána na účet zhotovitele.

3. Zhotovitel má právo při projednávání smluvních podmínek spojených s tiskem díla určit platební podmínky úhrady ceny za dílo a učinit tato opatření:

a) nevydat dílo nebo jeho část pokud není uhrazena faktura za předcházející dílo, které bylo objednateli řádně předáno

b) vystavit zálohové faktury a to až do výše celkové ceny díla

c) požadovat zajištění neuhrazené ceny díla vystavením směnky vlastní (na fyzickou osobu nebo na právnickou osobu) objednatele

4. V případě, že objednatel nezaplatí řádně, včas a v termínu splatnosti jakoukoli fakturu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn účtovat, počínaje prvním dnem prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,5 % z neuhrazené části ceny díla do zaplacení. Uplatní-li zhotovitel uvedený nárok, není objednatel oprávněn úhradu smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení bezdůvodně odmítnout. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.

5. Smluvní pokutu je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě stanovené zhotovitelem a uvedené ve vyúčtování o smluvní pokutě. Objednatel se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky a náklady spojené s upomínkou.

6. Pokud dojde k odstoupení objednatele od smlouvy o dílo nebo Závazného návrhu před začátkem realizace - zhotovením díla, a to z jiných důvodů než je uvedeno v čl. XII. VOP, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pokutu (storno poplatek) ve výši 50 % z celkové ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

7. Změní-li se výrobní náklady zhotovitele (nákladové položky pro výrobu díla), nad jim akceptovatelnou úroveň ziskovosti výroby díla, zejména zvýší-li se ceny papíru, plátna, fólie, barev, elektrické energie, plynu, vody atd. v době od uzavření smlouvy o dílo do termínu dodání díla nebo v průběhu trvání Rámcové smlouvy o dílo, zavazují se obě smluvní strany jednat o nové ceně za dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany o nové ceně do 15-ti kalendářních dnů od zahájení jednání o změně ceny díla, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. Objednatel, při takovém odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, nemá nárok na náhradu vzniklé škody.

8. Pokud dojde k prodlení zhotovitele s dodáním díla, případně části díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zhotovovaného díla, případně části díla za každý kalendářní den prodlení do dne dodání. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce nevzniká v případě, že prodlení zhotovitele je způsobeno okolnostmi nezávislými na vůli zhotovitele, tzv. vyšší mocí.

 

10. Ukončení smlouvy

1. Každá ze smluvních stran může smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou dva měsíce, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. V případě, že předmětem díla je výroba periodických tiskovin, je objednatel povinen až do ukončení výpovědní lhůty objednávat výrobu těchto tiskovin u zhotovitele.

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v průběhu 30 kalendářních dnů od oznámení změny VOP v případě, že provedená změna těchto podmínek výrazným způsobem nebo zásadně mění smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem v neprospěch objednatele.

4. Zhotovitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že nedojde k dohodě dle čl. XI., odst. 6 těchto VOP, v případě porušení ustanovení čl. IV., odst. 6 VOP a dále v případě, že je objednatel opakovaně v prodlení s úhradou faktur vystavených zhotovitelem.

5. Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy o dílo není dotčen závazek objednatele uhradit řádně zhotoviteli veškeré dlužné částky a dále nejsou dotčena ustanovení o smluvních pokutách.

6. V pochybnostech se má za to, že zásilka doručovaná poštou byla doručena nejpozději sedmý den od odeslání. Nevyzvedne-li si objednatel z neznámého důvodu poštovní zásilku doručenou poštovním úřadem, považuje se výpověď nebo odstoupení za doručené, i když se objednatel o obsahu listiny nedověděl.

 

11. Odpovědnost za škodu, náhrada škody a vlastnické právo k dílu

1. Zhotovitel odpovídá objednateli pouze za škodu, která vznikla porušením povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy a z těchto VOP. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu způsobenou nekvalitním zhotovením díla, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost.

2. Objednatel nemá nárok na náhradu škody, pokud nesplnění povinnosti na straně zhotovitele bylo způsobeno jednáním objednatele nebo nedostatkem součinnosti, ke které byl objednatel ze Smlouvy povinen.

3. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla objednateli, či jiné smluvně dohodnuté osobě nebo přepravci nebo po uplynutí desátého dne poté, co objednatel obdržel od zhotovitele výzvu k převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě není odpovědný za znehodnocení nebo zničení díla vůči objednateli. V případě uskladnění hotového díla u zhotovitele do doby převzetí objednatelem (po marné výzvě k převzetí díla), má zhotovitel nárok na uhrazení nákladů spojených se skladováním zhotoveného a nepřevzatého díla.

 

12. Odpovědnost za vady

Zhotovitel neodpovídá za vady díla a škody způsobené tím, že použil na základě požadavku objednatele jím dodané nebo jím vybrané podklady pro tisk díla, jako např. digitální náhled, digitální nátisk, papír, plátno, fólii, barvu, nebo jiné komponenty pro zhotovení díla. V případě, že použití takových věcí a komponentů způsobí prodlení zhotovitele se zhotovením díla, není objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení, remitendy - vrácení, jiné smluvní pokuty a sankce, či uplatnit své nároky z vad. Naopak zhotovitel je v takových případech oprávněn domáhat se vůči objednateli náhrady vzniklé škody a ušlého zisku.

 

13. Změna všeobecných podmínek a jejich platnost

Zhotovitel je oprávněn VOP měnit a doplňovat. Pokud objednatel se změnou nesouhlasí je oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

 

14. Rozhodné právo a příslušnost soudů

1. Obchodní vztah smluvních stran se řídí platným právním řádem České republiky.

2. Příslušnost soudu se řídí zákonem č. 99/1963 Sb., v platném znění (občanský soudní řád) a věcně i místně příslušný je soud na území ČR.

3. Práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy o dílo a VOP, jež zde nejsou výslovně uvedeny, se řídí českým právem, zejm. příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění (obchodní zákoník).

 

15. Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté kupujícím bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží kupujícímu.

 

16. Jak správně používat výrobky

Tapety:

- Tapetu aplikujte pouze s lepidly určené přímo pro tapetování! Při nanášení lepidla a lepení tapety se vždy držte návodu, který by měl být uveden u každého vámi zakoupeného lepidla. Při aplikaci je potřeba dbát na to, aby se lepidlo nedostalo na potištěnou stranu.
- Tapety lze čistit pouze suchým hadříkem, není-li uvedeno u konkrétního výrobku jinak.
- Před aplikací tapety na stěnu či jiný povrch dbejte na to, aby byl povrch řádně upraven (odmašťěn, zbaven nečistot, stěny vyspárovany v případě děr atp.).

- Obrazy a textilní bannery jemně otírejte suchým měkkým hadříkem.

- Samolepky s ochrannou laminací omývejte mýdlovou vodou, částečně odolávají některým chemickým látkám.

- K zachování barevnosti velmi přispěje instalujete-li výrobky mimo přímé sluneční světlo.

 

17. Závěrečná ustanovení

1. S platnými VOP se může objednatel tisku díla seznámit na internetové adrese zhotovitele www.supertapeta.cz.

2. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo právně nevynutitelné, a taková nezákonnost, neplatnost nebo nevynutitelnost se nebude dotýkat ostatních ustanovení těchto VOP, budou tato ustanovení VOP vykládána tak, jako by nezákonná, neplatná a právně nevynutitelná ustanovení neexistovala. Smluvní strany souhlasí, že veškerá nezákonná, neplatná nebo nevynutitelná ustanovení budou nahrazena ustanoveními zákonnými, platnými a vynutitelnými, která se co nejvíce blíží smyslu a účelu těchto VOP.

3. Obě smluvní strany se zavazují, že v rámci svého obchodního styku budou zachovávat mlčenlivost. Porušením mlčenlivosti není uplatnění oprávněného nároku jednou ze smluvních stran soudní cestou.

4. Akční nabídky a slevy se navzájem nesčítají ani nekombinují, uplatnit lze vždy pouze jednu slevu na jednu objednávku.

5. VOP jsou platné od 21.5.2013.